top of page
Πολιτική απορρήτου

Το απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και δεσμευόμαστε να το διαφυλάξουμε.

Αυτή η πολιτική εξηγεί τι θα κάνουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

1. πληροφορίες, όπως η διεύθυνση email σας, που εισάγετε κατά την υποβολή της αίτησης.

2. πληροφορίες όπως το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, φύλο, γενέθλια, χώρα διαμονής και χώρα προέλευσης, εκπαιδευτικά στοιχεία.

3. πληροφορίες, όπως οι ακαδημαϊκές σας επιδόσεις στο Πανεπιστήμιο μας.

4. πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε μέσω email.

5. οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που μας στέλνετε.

Προτού μας αποκαλύψετε τα προσωπικά στοιχεία άλλου ατόμου, πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου τόσο για την αποκάλυψη όσο και για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Μπορούμε να αποκαλύψουμε και/ή να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:
1. Παρέχουμε σε τρίτους στατιστικές πληροφορίες για τους μαθητές μας (αλλά αυτοί τρίτων
Τα μέρη δεν θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν κανένα μεμονωμένο χρήστη από αυτές τις πληροφορίες).
2.  αντιμετωπίζει ερωτήματα και παράπονα που γίνονται από εσάς ή για εσάς σχετικά με τις ακαδημαϊκές σας επιδόσεις στο Πανεπιστήμιο μας.
3. άλλες σχετικές χρήσεις.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους, στελέχη ή υπεργολάβους μας, όπως είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιες για το Πρόγραμμα Erasmus+ και στον Ελληνικό Εθνικό Φορέα-ΙΚΥ, όπως ευλόγως είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική και για την εφαρμογή και αξιολόγηση του Προγράμματος Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο Δίκτυο Φοιτητών Erasmus του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως ευλόγως απαραίτητα για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική και για την εφαρμογή και αξιολόγηση του Προγράμματος Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:
1.  στο βαθμό που υποχρεούμαστε να το πράξουμε από το νόμο.
2.  σε σχέση με οποιαδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντική νομική διαδικασία.
3. προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. και
4. σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εύλογα πιστεύουμε ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών, όταν, κατά την εύλογη γνώμη μας, αυτό το δικαστήριο ή αρχή είναι εύλογα πιθανό να διατάξει την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

Εκτός από όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ενδέχεται να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν μεταξύ οποιασδήποτε από τις χώρες στις οποίες πραγματοποιείται το έργο, προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

Με την επιφύλαξη του παραπάνω άρθρου, συνήθως διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω την ημερομηνία/ώρα που ορίζεται παρακάτω:
- ο τύπος προσωπικών δεδομένων θα διαγραφεί 5 ακαδημαϊκά έτη μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας κινητικότητάς σας στο πλαίσιο του Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ανεξάρτητα από τις άλλες διατάξεις αυτής της Ενότητας, θα διατηρήσουμε έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα:
1. στον βαθμό που υποχρεούμαστε να το πράξουμε από το νόμο.
2. εάν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντική νομική διαδικασία. και
3. προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας

Θα λάβουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων.

Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στους ασφαλείς διακομιστές μας (προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας).

Αναγνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω Διαδικτύου.

Μπορείτε να μας δώσετε εντολή να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στα ακόλουθα:
- την παροχή κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητάς σας (για το σκοπό αυτό, συνήθως δεχόμαστε φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου σας επικυρωμένο από συμβολαιογράφο συν ένα πρωτότυπο αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας που δείχνει την τρέχουσα διεύθυνσή σας).

Ενδέχεται να αποκρύψουμε προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. 

bottom of page