top of page

Εργαλειοθήκη διδασκαλίας

Το TEACHmi Toolbox στοχεύει στην ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής διάστασης των εκπαιδευτικών πρακτικών, μέσω της δημιουργίας ενός συνόλου εκπαιδευτικών υλικών, εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών για εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και άλλους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν τους νεοαφιχθέντες μαθητές (ηλικίας μεταξύ 12-18 ετών) με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Η εργαλειοθήκη καλύπτει 6 θέματα:

Young Teacher
Topics

Τα θέματα 1-5 προτείνουν  καλές πρακτικές και την αναβάθμισή τους στο πλαίσιο του έργου TEACHmi. Έτσι, προτείνεται μια σειρά δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών οδηγιών και υλικού με δυνατότητα λήψης, προσαρμόσιμων σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Στο τέλος των θεμάτων, οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο "Ελέγξτε τις γνώσεις σας!", για να ελέγξουν τι έχουν μάθει. Οι αναφορές και οι συνδέσεις επιτρέπουν να ανακαλύψετε περισσότερα σχετικά με το θέμα.

 

Το Θέμα 6 προσφέρει μια συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών από τις χώρες των εταίρων του έργου με στόχο την προώθηση του προβληματισμού σχετικά με ευαίσθητα θέματα πολυπολιτισμικού περιεχομένου μέσω πραγματικών σεναρίων και τον εντοπισμό πιθανών λύσεων/ασκήσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων. Για κάθε μελέτη περίπτωσης, οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους στο διαδικτυακό φόρουμ TEACHmi. 

Ξεκινήστε με τα θέματα!

Μάθε περισσότερα

Η βασική συνιστώσα της εργαλειοθήκης είναι η ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσω ενός καινοτόμου συνόλου πόρων και δραστηριοτήτων με έμφαση στις γλώσσες της σχολικής εκπαίδευσης, με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. 

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας μαθητής προκειμένου να ενταχθεί στο σχολικό περιβάλλον, περιλαμβάνουν το φόβο της απόρριψης, την ακαδημαϊκή αποτυχία ή μερική παρανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, ντροπή που σχετίζεται με την ανάγκη να φύγει ή να ξεφύγει από το σπίτι του, αδιάγνωστο τραύμα, άλλα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια, διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα. Μερικές φορές, τα εμπόδια μπορεί να δημιουργούνται ακούσια από τους δασκάλους, που δεν έχουν χρόνο για να γνωρίσουν τις προσωπικές ιστορίες των μαθητών.

Έτσι, η ένταξη αυτών των μαθητών απαιτεί αναπόφευκτα μια συνεχή προσοχή σε πολλά διαφορετικά πλαίσια της καθημερινής ζωής, ξεπερνώντας τα σχολικά τείχη. 

Προκειμένου να προωθήσουμε την ένταξη και τα διαπολιτισμικά πλαίσια, εξετάζουμε 5 ορόσημα: Γλώσσες, Πολιτισμός & Στερεότυπα, Διαφορετικότητα, Συμμετοχή, Προβληματισμός & εφαρμογή.

Το θέμα 1 εισάγει την έννοια της "γλώσσας της σχολικής εκπαίδευσης". Για να προωθήσουμε την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής από τους μαθητές, προτείνουμε την καλή πρακτική, με βάση το καλό παράδειγμα του έργου TANDEM NOW. Δηλαδή τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ συνομηλίκων της ίδιας ηλικίας.

 

Το θέμα 2 «Κατανόηση των πολιτισμών – Τι είναι αυτοί;» ασχολείται με την πολύπλοκη έννοια του πολιτισμού: Η κατανόηση της έννοιας του πολιτισμού είναι απαραίτητη για τη δημιουργία υγιών σχέσεων με άλλους ανθρώπους και για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς μας.  Η αφήγηση ιστοριών μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των προκατειλημμένων εικόνων και στερεοτύπων, στην εκτίμηση της διαφορετικότητας και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στην τάξη, αναπτύσσοντας έτσι μια παγκόσμια κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους, η πολιτιστική πολυμορφία και η διαπολιτισμική μάθηση συνδέονται αναπόφευκτα με το ενδεχόμενο σύγκρουσης. Οι διαπολιτισμικές ικανότητες είναι θεμελιώδεις για την πρόληψη μεγάλων συγκρούσεων. Το 3ο θέμα στοχεύει στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και ευαισθησίας, ξεκινώντας από την ορθή πρακτική της «ανάλυσης κρίσιμων περιστατικών» του Cohen-Emrique.

Προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της διαφορετικότητας και την πολιτισμική διαμεσολάβηση, το Θέμα 4 προτείνει τη χρήση των κύκλων αποκατάστασης ως καλή πρακτική για τον μετασχηματισμό των κρίσιμων πολιτισμικών διαφορών σε μια ευκαιρία για προσωπική ανακάλυψη, κατανόηση των άλλων και για γενική εξέλιξη και ανάπτυξη.

Έτσι, το θέμα 5 εφαρμόζει μια προσέγγιση «μάθησης μέσω του παιχνιδιού» για την εκπαίδευση σχετικά με τις αξίες της ΕΕ και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, προκειμένου να προωθήσει τη δημιουργία ενός ισχυρού αισθήματος του κοινού ανήκειν.

Τέλος, αναλύοντας διαφορετικά σενάρια πραγματικής ζωής στο θέμα 6, οι εκπαιδευτικοί θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να εντοπίζουν ευαίσθητα θέματα πολυπολιτισμικών πλαισίων και να αναπτύσσουν τις δικές τους λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

bottom of page