top of page
Θέμα 5

 Οι αξίες της ΕΕ και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά

Εισαγωγή

 

Τα ανθρώπινα όντα τείνουν να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μέρος μιας ομάδας: ένα ισχυρό αίσθημα του κοινού ανήκειν είναι απαραίτητο για να αισθάνονται αποδεκτοί και να μην θεωρούνται ως ο «άλλος». Η εξήγηση των θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων, η προβολή των πραγματικών διαθέσιμων ευκαιριών, η διεύρυνση της περιέργειας και του ανοιχτού πνεύματος, η προώθηση της διαφορετικότητας, είναι σημαντικά βήματα για την ενδυνάμωση. Δείχνοντας στους μαθητές ότι όλοι μοιράζονται το ίδιο δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του αντίκτυπου των εννοιών της ομοιότητας και της διαφοράς προς την πλήρη ένταξη¹. Η ΕΕ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών και τη διασφάλιση της ένταξης και της συμμετοχής στον δημοκρατικό της βίο.

Η συζήτηση για την ιθαγένεια απαιτεί υψηλή ευαισθησία, καθώς δεν μπορούν όλοι να είναι νομικά προικισμένοι για να οριστούν ως πολίτες. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να μιλήσουμε για την ιθαγένεια από την οπτική γωνία των πολλαπλών αισθήσεων του ανήκειν. Αυξάνοντας τις αισθήσεις μας ότι ανήκουμε χάρη στις νέες αλληλεπιδράσεις, θα συνειδητοποιήσουμε την πολυπλοκότητα της ταυτότητάς μας, όχι μόνο ως κάτι που μας διακρίνει από τους άλλους αλλά και ως στοιχείο που υπονοεί ένα ορισμένο άνοιγμα στους άλλους².

Όντας μια δυναμική έννοια, η εκπαίδευση σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη και την ενεργό συμμετοχή δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Πρόσφατα, ο όρος «ψηφιακή ιθαγένεια» έχει γίνει όλο και πιο κοινός, θέτοντας την πρόσθετη ευθύνη να καταστήσει τους νέους ικανούς να ενεργούν στον ψηφιακό κόσμο με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο³.

__________________

1  SALTO-YOUTH. (2008). ID Booklet - IDeas for Inclusion and Diversity. SALTO-YOUTH: https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/IDBooklet/

2 Bortini, P., & García López, M. (2017, 12). T-Kit 7. European Citizenship in youth work. Council of Europe: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-7-under-construction...citizenship-youth-and-europe

Council of Europe. (n.d.). Digital Citizenship and Digital Citizenship Education. Council of Europe: https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education#:~:text=Digital%20Citizenship%20refers%20to%20the,the%20responsible%20use%20of%20technology

v12h002-elpsc21-01.png.png

 Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με  τα περιεχόμενα του Θέματος 5.

Η συμμετοχή και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά έχει να κάνει με το δικαίωμα, τα μέσα, τον χώρο και την ευκαιρία και όπου είναι απαραίτητο την υποστήριξη για τη συμμετοχή και τον επηρεασμό των αποφάσεων και τη συμμετοχή σε δράσεις και δραστηριότητες, ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας⁴.

Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη συνεπάγεται την ανάπτυξη ενός κοινού εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από τη γνώση της ιστορίας, των νόμων, της γλώσσας, του πολιτισμού. Περιλαμβάνει επίσης ηθικές ικανότητες, δηλαδή συναισθηματικές και συναισθηματικές αξίες που είναι απαραίτητες για την κοινωνική αλληλεπίδραση και μπορούν να συνοψιστούν σε τρία κύρια στοιχεία: ελευθερία, ισότητα και αλληλεγγύη. Ένα άλλο επίπεδο ικανοτήτων σχετίζεται με τις κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή, όπως η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η διαπραγμάτευση και η διαχείριση συγκρούσεων.

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά έχει να κάνει με την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, μια σημαντική κοινωνική κόλλα και ένα αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών⁵.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλες δυνατότητες να προωθήσουν το δημοκρατικό πνεύμα και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών τους στα κοινά από νεαρή ηλικία. Για παράδειγμα, στο νηπιαγωγείο, οι μαθητές αρχίζουν να βιώνουν τη δύναμη της ελεύθερης επιλογής, παρόλο που αφορά μόνο το παιχνίδι με το οποίο θα παίξουν. Θα ανακαλύψουν τι σημαίνει αλληλεπίδραση με άλλους σε μια σταδιακή ανάπτυξη από την τήρηση των νέων κανόνων στη συμμετοχή τους σε οργανισμούς ή συλλόγους.

Λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας της εκπαίδευσης σχετικά με τις αξίες της ΕΕ και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, η «μάθηση μέσω του παιχνιδιού» προτείνεται ως μια ισχυρή προσέγγιση. Για το λόγο αυτό, περιγράφουμε το παράδειγμα του παιχνιδιού για το επιτραπέζιο παιχνίδι EuroMed - GEM.  Το GEM και η αναβαθμισμένη έκδοσή του GEM-IN χρησιμοποιούν μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες για την προώθηση της διαπολιτισμικής ιδιότητας του πολίτη και την ενίσχυση της απόκτησης κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων από τους νέους ως όχημα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών.

 

Η κεντρική μεθοδολογία των δύο έργων αναβαθμίζεται περαιτέρω  εδώ με τον προσδιορισμό διαφορετικών δραστηριοτήτων, που επικεντρώνονται ιδιαίτερα στο παιχνίδι ρόλων, προσαρμοσμένες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και στην ένταξη των νεοαφιχθέντων μεταναστών. Επιπλέον, δίνεται προσοχή στην ψηφιακή διάσταση, έχοντας επίγνωση της κεντρικότητάς της στις σημερινές κοινωνίες.

Έτσι, στο τέλος αυτού του θέματος, θα είστε σε θέση να αυτοαξιολογήσετε το επίπεδο των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και τις κοινές αξίες της ΕΕ, απαντώντας στις ερωτήσεις στο "Ελέγξτε τις γνώσεις σας!".

__________________

4 Council of Europe (2015). Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life. CoE: https://rm.coe.int/168071b4d6#:~:text=and%20regional%20councils.-,The%20Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20Young%20People,exercise%20their%20right%20to%20democratic

5 EESC. (2012). Active citizenship. For a Better European society. EESC: https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2011-35-en.pdf

Video

Ειδικοί στόχοι

Εκπαιδευτικών:

 • Η ελαχιστοποίηση του πολιτισμικού χάσματος και η διευκόλυνση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, με την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και των πολιτιστικών συμβάσεων

 • Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στην Ευρώπη

 • Να αποκτήσουν ενισχυμένες ικανότητες και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές αξίες και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά

Μαθητών:

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κοινές αξίες και τις πολιτιστικές συμβάσεις της ΕΕ

 • Να αναπτύξουν την αίσθηση του κοινού ανήκειν στην τάξη και να οικοδομήσουν πραγματικούς δεσμούς με την κοινότητα 

 • Να ανακαλύψουμε νέες ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία της χώρας υποδοχής

Objectives / Outcome

Μαθησιακά αποτελέσματα

Εκπαιδευτικών:

 • Χρησιμοποιήστε τη μάθηση με το παιχνίδι και άλλες μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά

 • Δείξτε τη σημασία των συγκεκριμένων αξιών και δεξιοτήτων για να νιώθετε ότι συμμετέχετε αποτελεσματικά σε μια κοινωνία

 • Συμβολή σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης μέσω ελκυστικών λύσεων, ικανών να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις διαπροσωπικές συνδέσεις

Μαθητών:

 • Αναγνώριση και σεβασμός των κοινών αξιών της ΕΕ 

 • Εξασκηθείτε στον διαπολιτισμικό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά ενώ μαθαίνετε παίζοντας

 • Ανάπτυξη κοινής αίσθησης του ανήκειν, με βάση τη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των ιδίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, την ανάπτυξη ενός κοινού εννοιολογικού πλαισίου και την ενίσχυση των  συναισθηματικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Καλές πρακτικές

 

GEM – Game for EuroMed (2016-2017) ξεκίνησε από το Ίδρυμα Anna Lindh με στόχο την αποδόμηση των στερεοτύπων και την ενίσχυση της εκπαίδευσης για τη διαπολιτισμική ιδιότητα του πολίτη και την αμοιβαία κατανόηση μέσω του παιχνιδιού. Το GEM υλοποιήθηκε από τέσσερις οργανισμούς και από τις δύο ακτές της Μεσογείου: Italy - CESIE; France - ADICE; Palestine JUHOUD; Egypt WASEELA.  

Το έργο χρησιμοποίησε την παιδαγωγική προσέγγιση της «μάθησης μέσω του παιχνιδιού», η οποία έχει αναγνωριστεί από πολλούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς για τα πολυάριθμα οφέλη της στην εκπαίδευση, καθώς: «επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν λάθη και να εφευρίσκουν» (D. Poggi), «η μάθηση είναι αβίαστη» (G. Bienati), «μια ισορροπία μεταξύ κανόνων και δημιουργίας» (J. Redeghieri). 

 

GEM board game δίνει στους παίκτες την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» για να μάθουν για τον πολιτισμό, την ιστορία, την κουζίνα και τα πρόσφατα γεγονότα του αιγυπτιακού, του γαλλικού, του ιταλικού και του παλαιστινιακού λαού.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν σε αρκετές ερωτήσεις και να ξεπεράσουν  κάποιες δοκιμασίες, όπως το σχέδιο/μίμηση, με τη βοήθεια των συνομηλίκων τους. 

 

Η ανάπτυξη του επιτραπέζιου παιχνιδιού GEM εμπνεύστηκε από έναν κατάλογο 11 καλών πρακτικών, που συλλέχθηκαν από τη συνεργασία για να δείξουν τη χρήση παιχνιδιών και δραστηριοτήτων βασισμένων σε παιχνίδια για την προώθηση της διαπολιτισμικής μάθησης. 

Το επιτραπέζιο παιχνίδι GEM δοκιμάστηκε από περισσότερους από 160 νέους (14-20 ετών) στις χώρες των εταίρων και έλαβε μια πολύ θετική αξιολόγηση. Το έργο επιλέχθηκε επίσης μεταξύ των εργαλείων και των πόρων που παρουσιάστηκαν στην5η έκδοση (8-12 Οκτωβρίου 2018), της ιταλικής εργαλειοθήκης που προωθήθηκε από την Agenzia Nazionale Giovani – ANG⁸. 

Έτσι, το επιτραπέζιο παιχνίδι GEM προσφέρει ένα καινοτόμο εργαλείο για την τόνωση της δημιουργικότητας και της συνεργασίας στο μαθησιακό περιβάλλον και έχει αναπτυχθεί περαιτέρω από το έργο Erasmus + KA3 GEM IN " Game to EMbrace INtercultural education" (2020-2022). Μέσω της χρήσης τέτοιων μη τυπικών μεθοδολογιών όπως η μάθηση μέσω του παιχνιδιού, η μεταξύ ομοτίμων, η μάθηση μέσω της πράξης, η δημιουργική σκέψη, το GEM IN στοχεύει στην υποστήριξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο και σε μη τυπικά περιβάλλοντα νεολαίας, ενισχύοντας την απόκτηση κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων για καλύτερη κοινωνική ένταξη, διαπολιτισμικό διάλογο, ενεργό συμμετοχή στα κοινά και για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών.

__________________

6 CESIE (2017). Trivial Pursuit, Dixit…only games? Check the GEM Catalogue! CESIE: https://cesie.org/en/youth/trivial-pursuit-dixitonly-games-check-the-gem-catalogue/

7 CESIE (2017). GEM: you can find out more about a person in an hour of playing than in one year of conversation. CESIE: https://cesie.org/en/youth/gem-you-can-find-out-more-about-a-person-in-an-hour-of-playing-than-in-one-year-of-conversation/

8 During the Toolfair, representatives from different European countries present good practices implemented in the educational field.

9 CESIE (2018). The GEM board game selected as innovative educational tool for the Toolfair in Turin. CESIE: https://cesie.org/en/news/the-gem-board-game-selected-as-innovative-educational-tool-for-the-toolfair-in-turin/

Good Practice

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:

 

Ως εκ τούτου, αντλώντας έμπνευση από τα παραδείγματα των έργων GEM και GEM IN, αναβαθμίζουμε περαιτέρω την παιδαγωγική προσέγγιση της «μάθησης μέσω του παιχνιδιού», εστιάζοντας στην ανάγκη υποστήριξης των νεοαφιχθέντων μεταναστών ώστε να μάθουν τις κοινές αξίες της ΕΕ και να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή στα κοινά. 

Ως εκ τούτου, προτείνουμε διαφορετικές δραστηριότητες που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε διάφορα πλαίσια και μαθησιακές ανάγκες, δίνοντας προσοχή στην ψηφιακή διάσταση και τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων. Εστιάζουμε ιδιαίτερα στο παιχνίδι ρόλων, καθώς είναι μια ισχυρή μέθοδος για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης μεταξύ των μαθητών και τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της εμπειρίας από πρώτο χέρι.

 

Πριν ξεκινήσετε με τις δραστηριότητες, ας αναλογιστούμε τα κύρια χαρακτηριστικά για τη σωστή εφαρμογή της προσέγγισης "μαθαίνοντας παίζοντας".

Η έννοια της μάθησης μέσω του παιχνιδιού είναι στενά αλληλένδετη με την παιδαγωγική προσέγγιση του J. Dewey για τη «μάθηση μέσω της πράξης», η οποία αναγνωρίζει έναν κεντρικό, ενεργό ρόλο του εκπαιδευόμενου.

Το παιχνίδι συμβάλλει¹⁰:

Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, συναισθηματικών ικανοτήτων

Στην ενίσχυση των κινήτρων και της συνεχούς δέσμευσης

Στο σεβασμό της ατομικής αυτονομίας, των αξιών και των δυνατών σημείων

Στην αναγνώριση της αντιπροσωπείας, της ανεξαρτησίας

Στην ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης, των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων

Στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης βιώνοντας τις καταστάσεις που ζουν οι άλλοι

Στη βελτίωση της εστίασης, της επιμονής

Στη μείωση του στρες και του άγχους

Στην αύξηση της προδιάθεσης για απομνημόνευση και εσωτερίκευση όσων μαθαίνονται

Ωστόσο, το παιχνίδι μπορεί επίσης να γίνει «σοβαρό»: τα σοβαρά παιχνίδια είναι μια διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση τόσο ευαίσθητων ζητημάτων όπως ο εκφοβισμός, η μετανάστευση, οι πόλεμοι, ο διεγερτικός προβληματισμός σχετικά με τις έννοιες της ενσωμάτωσης και της ένταξης, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη¹¹.

Ως δάσκαλος / εκπαιδευτικός, μπορείτε να συμβάλλετε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τους εξής τρόπους:

 • Να είσαι μέρος του παιχνιδιού, να προτείνεις μια ισορροπία διαφορετικών δραστηριοτήτων και να ενεργείς ως συντονιστής

 • Παρατηρώντας προσεκτικά τους μαθητές σας, ανακαλύπτοντας περισσότερα για τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δυνάμεις τους

 • Ακρόαση, επανάληψη και υποβολή ερωτήσεων την κατάλληλη στιγμή 

 • Δημιουργία ενός φιλικού, μη επικριτικού περιβάλλοντος, όπου κάθε μαθητής μπορεί να δοκιμάσει νέες ιδέες και να κάνει λάθη

 • Τόνωση της ανταλλαγής και της συνεργασίας μεταξύ των σπουδαστών

__________________

10 GEM IN. Guide on methodological approach: https://gem-in.eu/en/resources

11 Save the Children (2020). Game based learning, gamification e didattica: cosa sono.: Save the Children: https://www.savethechildren.it/blog-notizie/game-based-learning-gamification-e-didattica-cosa-sono

Δραστηριότητες

Activities
Check your knowledge!

Εργαλείο Αξιολόγησης ★5

Παραπομπές και Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:  

bottom of page