top of page
Θέμα 1

Μεθοδολογίες διδασκαλίας γλωσσών σχολικής φοίτησης σε νεοαφιχθέντες μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Τι σημαίνει η γλώσσα της σχολικής εκπαίδευσης;

 

Ο όρος γλώσσα σχολικής εκπαίδευσης ορίζει την επίσημη γλώσσα ενός έθνους/περιοχής, την πλειοψηφική γλώσσα ή τη μητρική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει τόσο τη γλώσσα που διδάσκεται ως σχολικό μάθημα από μόνη της όσο και τη γλώσσα διδασκαλίας που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία άλλων κλάδων ¹ ² ³.

Η γλώσσα αποτελεί βασικό μέσο για την επιτυχή ένταξη των νεοαφιχθέντων μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο τόσο στο σχολείο όσο και πέραν αυτού. Σε ολόκληρη την ΕΕ, τα εκπαιδευτικά συστήματα έρχονται συχνότερα αντιμέτωπα με γλωσσικά ετερογενή πλαίσια και με την προκλητική ευθύνη να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τις κατάλληλες γλωσσικές και διαπολιτισμικές ικανότητες για να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες.

__________________

1 Maledive. (2012-2015). Teaching the language of schooling in the context of diversity. Retrieved from ECML: https://maledive.ecml.at/

2 Council of Europe. Language policy - Languages of schooling. Retrieved from Council of Europe Portal: https://www.coe.int/en/web/language-policy/languages-of-schooling

3 Krumm, H.-J., & Plutzar, V. (2008). Tailoring language provision and requirements to the needs and capacities of adult migrants. Retrieved from Council of Europe Portal: https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/background-documentd-and-studies

v12h002-elpsc21-01.png.png

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα περιεχόμενα του Θέματος 1..

Οι σχολικές γλώσσες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πολυγλωσσικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης⁴

 

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις καλές πρακτικές που ανακτήθηκαν από την προηγούμενη εμπειρία του έργου TANDEM NOW, το οποίο επικεντρώθηκε στη χρήση της μεθοδολογίας και της καθοδήγησης για την προώθηση της γλωσσικής ένταξης των μεταναστών. Οι καλές πρακτικές του TANDEM NOW μπορούν να αναβαθμιστούν με τη μετάβαση από το μαθησιακό περιβάλλον στο σχολικό πλαίσιο, προκειμένου να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά του στα νέα πλαίσια και τους τελικούς χρήστες.

Συγκεκριμένα, η λεγόμενη μεθοδολογία «Peer-to-peer mentoring»  περιγράφεται εδώ, προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να προωθήσουν τη γλωσσική ένταξη, τα κίνητρα και την αυτονομία των νεοεισερχόμενων μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Στο σχολείο, η μεθοδολογία «Peer-to-peer mentoring» μπορεί να εφαρμοστεί μέσω μιας σειράς συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών οδηγιών και πρακτικών ασκήσεων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν την καταλληλότερη δραστηριότητα για το μαθησιακό τους περιβάλλον και να την εξασκήσουν με τα ζευγάρια του μέντορα/καθοδηγούμενου. 

Για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας Peer-to-peer και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, μπορείτε να κάνετε κλικ στο «Ελέγξτε τις γνώσεις σας!», για να δοκιμάσετε τι έχετε μάθει στο τέλος του Θέματος 1.

__________________

4 Council of Europe. Plurilingual and intercultural education: Definition and Founding Principles. Retrieved from Council of Europe: https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/the-founding-principles-of-plurilingual-and-intercultural-education

Εισαγωγή / Βιντέο

Ειδικοί στόχοι

Εκπαιδευτικοί:

 • να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την καθοδήγηση μεταξύ μεντόρων 

 • η δημιουργία καινοτόμων προσαρμοσμένων απαντήσεων για τη διδασκαλία γλωσσών σχολικής φοίτησης

Μαθητές:

 • Να συμβάλλουν στη δημιουργία πολυγλωσσικών, διαπολιτισμικών μαθησιακών περιβαλλόντων  

 • Για να μάθουν νέες λέξεις, τις συσχετίζουν με συγκεκριμένα αντικείμενα/έννοιες και επιλέγουν τις πιο κατάλληλες προτάσεις για ένα δεδομένο πλαίσιο 

 • Να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και τις ικανότητες συνεργασίας τους

Στόχοι / Αποτελέσματα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Εκπαιδευτικοί:

 • Εφαρμογή νέας μεθοδολογίας για την προώθηση της γλωσσικής ολοκλήρωσης.

 • Χρήση μη τυπικών εκπαιδευτικών τεχνικών για την ενίσχυση των κινήτρων και της αυτονομίας των μαθητών.

 • Συμβολή σε μια ολόπλευρη σχολική προσέγγιση, με τη συμμετοχή των οικογενειών και ολόκληρης της κοινωνίας σε μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Μαθητές:

 • Να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη γλώσσα της χώρας υποδοχής.

 • Αναγνώριση ευκαιριών για διαπολιτισμική και πολυγλωσσική μάθηση.

 • Δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για την οικοδόμηση νέων κοινωνικών δεσμών.

Καλές πρακτικές

Μόλις φτάσουν στη χώρα υποδοχής, οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια νέα κουλτούρα, γλώσσα, με μια εντελώς νέα πραγματικότητα, και έτσι θα χρειαστούν ειδική υποστήριξη σε τέσσερις βασικούς τομείς: γλώσσα, μάθηση, συμμετοχή των οικογενειών και της κοινότητας, διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Η καθοδήγηση είναι μια προσαρμοσμένη μεθοδολογία μάθησης που βασίζεται στην καθοδήγηση που δίνεται από έναν μέντορα (ένα άτομο με ένα ορισμένο επίπεδο εμπειρίας) σε έναν καθοδηγούμενο (ένα άτομο νέο σε μια εμπειρία / πλαίσιο). Στον εκπαιδευτικό τομέα, η όλη διαδικασία παρακολουθείται γενικά και εποπτεύεται από έναν δάσκαλο. 

Το έργο TANDEM NOW αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική από την ομάδα εργασίας της ΕΕ ΕΚ 2020 για τις κοινές αξίες και την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 2016-2020, ως μέρος της επιτομής εμπνευσμένων πρακτικών για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την ιδιότητα του πολίτη. Το TANDEM NOW είναι ένα έργο μεταφοράς καινοτομίας, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci της ΕΕ. Υλοποιήθηκε μεταξύ 2007-2014 και βασίστηκε στο διακρατικό πρόγραμμα καθοδήγησης TANDEM, το οποίο συνδύασε 60 νέους, ηλικίας μεταξύ 13-25 ετών με ορισμένους μέντορες να έχουν το ίδιο πολιτιστικό υπόβαθρο, προκειμένου να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική και επιμορφωτική τους πορεία.

Το TANDEM NOW υλοποιήθηκε από μια διεθνή εταιρική σχέση, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών από: την Αυστρία, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Το έργο ανταποκρίθηκε σε ένα κοινό πρόβλημα πολλών κοινωνιών της ΕΕ: οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή εθνοτική μειονότητα τείνουν να μην διαθέτουν τα κατάλληλα πρότυπα, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τις ευκαιρίες τους για εκπαιδευτική και επαγγελματική επιτυχία. 

Πιο συγκεκριμένα, το TANDEM NOW απέκλινε από δύο βασικές αρχές:

 1. Ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος προέρχονται από το ίδιο εθνοτικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο: ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος αντιστοιχίστηκαν με βάση την κοινή γλώσσα και τον πολιτισμό, γεγονός που διευκόλυνε την ενσυναίσθηση του μέντορα και ενίσχυσε τη δυνατότητα του καθοδηγούμενου να ταυτιστεί με τον «οδηγό» του.  

 2. Μικτή καθοδήγηση: υλοποιήθηκαν τόσο δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο όσο και διαδικτυακές δραστηριότητες, για να ξεπεραστούν τα χωρικά και χρονικά εμπόδια και να διασφαλιστεί η συνέχεια της εργασίας.  

Ως αποτέλεσμα του έργου, οι μέντορες θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τα προσωπικά τους προσόντα και οι μαθητές θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους και τις γνώσεις τους σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης. Επιπλέον, τόσο οι μέντορες όσο και οι μαθητές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Καλές Πρακτικές

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:

 

Η μεθοδολογία TANDEM NOW αναβαθμίζεται από:

 • μετάβαση από το επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη σχολική εκπαίδευση;

 • εφαρμογή μιας συγκεκριμένης μορφής καθοδήγησης, δηλαδή της καθοδήγησης μεταξύ μεντόρων (peer-to-peer mentoring).

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΝΤΟΡΕΣ

Η καθοδήγηση από μέντορες θα διευκολύνει τη μαθησιακή πορεία του μαθητή και θα δημιουργήσει μοναδικές ευκαιρίες για την οικοδόμηση των σχέσεων τους με συνομηλίκους και για τη σταδιακή κοινωνική ένταξη στη χώρα υποδοχής.

Ας γνωρίσουμε τον καθοδηγούμενο και τον μέντορα!

Καθοδηγούμενος:

 • Νεοαφιχθείς φοιτητής με μεταναστευτικό υπόβαθρο, συχνά με αγχωτικές, τραυματικές εμπειρίες 

 • Σπάνια γνώση της γλώσσας, του πολιτισμού και των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών της χώρας υποδοχής

 • Οι οικογένειες μπορεί να έχουν δυσκολίες στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης

Είναι μια προστιθέμενη αξία για το σχολείο!

Μέντορας:

 • Έχει μια ορισμένη γνώση του σχολείου και της γύρω κοινωνίας

 • Έχει ενδιαφέρον για άλλους πολιτισμούς

 • Θέλει να παρέχει υποστήριξη σε έναν μαθητή με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που έφτασε πρόσφατα

 

Έχει το σωστό κίνητρο να είναι μέντορας!

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της ορθής πρακτικής?

Καθοδηγούμενος:

 • Απλοποιημένη ένταξη στο σχολείο και πέρα από αυτό

 • Δημιουργία θετικών σχέσεων με άλλους μαθητές 

 • Βελτίωση της συναισθηματικής ευεξίας και της ακαδημαϊκής επιτυχίας

 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!

Μέντορας:

 • Απόκτηση σημαντικών μη τεχνικών δεξιοτήτων 

 • Ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων και δημιουργία νέων σχέσεων 

 • Σταδιακή ανάπτυξη και συμμετοχή ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!

Ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει η καθοδήγηση από μέντορες?

 • Βοήθεια στην εργασία και τη μελέτη; 

 • Παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με το σχολείο και τη γύρω κοινότητα;  

 • Συμμετοχή σε εξωσχολικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Περιγραφή βήμα προς βήμα

Πριν ταιριάξετε τους μαθητές, δώστε προσοχή σε μια σειρά στοιχείων:

Ηλικία

Ίδιο ή παρόμοιο για να κάνει τις αλληλεπιδράσεις πιο φυσικές

Ενσυναίσθηση

Για να δημιουργηθεί αρμονία και να ξεπεραστούν πιθανές συγκρούσεις

Ξένες Γλώσσες

Ενδεχομένως, ζευγάρια που γνωρίζουν την ίδια γλώσσα (ες)

Δέσμευση

Η καθοδήγηση είναι μια ευθύνη: να σέβεστε τη δέσμευση του συντρόφου σας!

Κίνητρο

Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων και ικανοτήτων στον τομέα της πολιτισμικής διαμεσολάβησης, οι οποίες θα συμβάλουν επίσης στη μελλοντική ένταξη στην αγορά εργασίας. 

1. Δημιουργία ζευγαριών:

 • Εάν εργάζεστε με ανηλίκους, ίσως χρειαστεί να ζητήσετε πρώτα τη συναίνεση των γονέων. 

 • Λάβετε υπόψη τα παραπάνω στοιχεία!

2. Εκκίνηση:

 • 1η συνάντηση με εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς για να εξηγήσουν το πρόγραμμα και να ζητήσουν εξουσιοδότηση

 • Προσδιορίστε τα ζευγάρια των μεντόρων – μαθητών

 • Εκπαίδευση σε ρόλους μέντορα - μαθητών

3. Ανάπτυξη

 • Τακτική συνάντηση με μέντορες-συμβουλευτές: ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του σχολείου

 • Μηνιαίες συναντήσεις μεντόρων – εκπαιδευτικών

4. Αξιολόγηση

 • Ημερολόγιο ή άλλα εργαλεία για την καταγραφή της εμπειρίας των μεντόρων και των συμβουλευόμενων

 • Τελικό ερωτηματολόγιο για μαθητές και εκπαιδευτικούς: να αναπτυχθεί σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Εργαλείο Αξιολόγησης ★1

Ελέγξτε τις γνώσεις σας!

Παραπομπές και χρήσιμοι σύνδεσμοι: 

bottom of page